Doorgaan naar content
Vanderkamp
Foto van de voeten van collega van Vanderkamp Pompen bij project in IJmuiden. Algemeen beeld voor de website.

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Vanderkamp inclusief alle advies-, onderhouds- en uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de door Vanderkamp ter beschikking gestelde pompen, installaties en toebehoren.

1.2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletters geschreven en hebben deze de volgende betekenis, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken:

A. Dagwaarde: de waarde in het economisch verkeer van het gehuurde op een bepaalde dag.

B. Gebrek: een aan Vanderkamp toe te rekenen mankement aan het gehuurde dat vóór of tijdens de huurperiode is ontstaan waardoor het gehuurde niet naar behoren functioneert.

C. Offerte: de schriftelijke aanbieding van Vanderkamp aan de huurder of opdrachtgever.

D. Opdracht: de door een huurder of opdrachtgever aan Vanderkamp gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.

E. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke aanvaarding van Vanderkamp van een Opdracht van een huurder of opdrachtgever.

F. Overeenkomst: de (huur)overeenkomst tussen Vanderkamp en de huurder of opdrachtgever.

G. Schriftelijk: door middel van een document op papier of per e-mail.

H. Vanderkamp:

(i) de besloten vennootschap Handelsmij Van der Kamp B.V., tevens h.o.d.n. Vanderkamp Pompen en/of Vanderkamp Pompverhuur, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 05050454; en

(ii) de besloten vennootschap Vanderkamp Service B.V. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68409826.

2. Specifieke toepassing afdelingen

2.1. Afdeling A is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen een huurder of opdrachtgever en Vanderkamp.

2.2. Afdeling B is van toepassing op alle tussen Vanderkamp (als verhuurder) en een huurder gesloten huurovereenkomsten.

2.3. Afdeling C is van toepassing op alle tussen Vanderkamp en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten op grond waarvan Vanderkamp adviseert over (de aanleg van) (pomp)installaties, danwel deze, al dan niet samen met de opdrachtgever, ontwerpt, engineert en/of aanlegt c.q. laat aanleggen.

2.4. Afdeling D is van toepassing op alle tussen Vanderkamp en een opdrachtgever gesloten overeenkomsten die (tevens) inhouden dat Vanderkamp (pomp)installaties al dan niet samen met de opdrachtgever onderhoudt.

2.5. In het geval een gesloten overeenkomst als een gemengde overeenkomst moet worden beschouwd, zijn voor zover mogelijk de bepalingen van de afdelingen B, C en D naast elkaar van toepassing.

2.6. Indien de inhoud van de algemene bepalingen (afdeling A) in strijd zijn met de inhoud van de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdelingen B, C en/of D), dan gaan de bepalingen uit de bijzondere afdelingen voor op de algemene bepalingen.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

3. Totstandkoming Overeenkomst, periode en prijs

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand door de Opdrachtbevestiging, danwel de schriftelijke aanvaarding van de Offerte door de huurder of opdrachtgever. De Opdrachtbevestiging of schriftelijk aanvaarde Offerte wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

3.2. Een Overeenkomst komt eveneens tot stand indien Vanderkamp met (stilzwijgende) instemming van opdrachtgever uitvoering heeft gegeven aan een Opdracht.

3.3. De Overeenkomst wordt gesloten tegen de overeengekomen prijs, dan wel - indien geen prijs is overeengekomen - tegen de gebruikelijke prijzen die Vanderkamp voor de verhuurde zaken dan wel voor haar advies- of uitvoeringswerkzaamheden in rekening brengt op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.4. Vanderkamp heeft het recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen eenmaal per 12 maanden te herzien aan de hand van de producentenprijsindexcijfers (reeks PPI Machine-industrie).

4. Betaling, zekerheidsstelling

4.1. Vanderkamp is gerechtigd voor elke twee weken looptijd van de Overeenkomst een factuur te sturen. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Dit is een fatale termijn, zodat huurder of opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt bij overschrijding van de betalingstermijn.

4.2. De huurder of opdrachtgever heeft niet het recht om (veronderstelde) tegenvordering(en) te verrekenen en/of de betaling op te schorten op grond van een (veronderstelde) tekortkoming door of aansprakelijkheid van Vanderkamp.

4.3. Bij niet tijdige betaling is huurder of opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, de buitengerechtelijke incassokosten op basis van 10% over het onbetaalde bedrag, danwel de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke incassokosten indien die hoger zijn dan 10% van het onbetaalde bedrag.

4.4. Vanderkamp heeft altijd het recht voorschotten in rekening te brengen, of zekerheid te verlangen voor hetgeen de huurder of de opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en/of zal worden.

4.5. Indien de huurder of opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn betalingsverplichtingen worden alle overige vorderingen van Vanderkamp ineens en volledig opeisbaar.

5. Opschorting en tussentijdse beëindiging

5.1. Indien de huurder of opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt heeft Vanderkamp het recht haar verplichtingen op te schorten.

5.2. Indien de huurder of opdrachtgever in verzuim is, haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of executoriaal beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de huurder of opdrachtgever heeft Vanderkamp de bevoegdheid de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Overmacht

6.1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Vanderkamp opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vanderkamp niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) weken zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, evenwel zonder dat Vanderkamp in dat geval schadeplichtig is.

6.2. Indien Vanderkamp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan blijft de huurder of opdrachtgever de overeengekomen vergoeding voor dat gedeelte verschuldigd.

6.3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de Overeenkomst en die buiten de invloedssfeer van Vanderkamp liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen van onderaannemers of leveranciers van Vanderkamp, brand, (te) hoge waterstanden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades, werkonderbrekingen, onderbrekingen in levering van brandstoffen of stroom en voorts alle niet voorzienbare plotselinge defecten aan het gehuurde of hulpapparaten of - installaties.

7. Verzekering

7.1. Indien de Overeenkomst (tevens) inhoudt de totstandkoming van een object of een werk dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat er een adequate CAR verzekering wordt gesloten die ook de schade van Vanderkamp en/of haar onderaannemers dekt.

7.2. Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van opdrachtgever, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtgever volgens de Overeenkomst aansprakelijk is.

7.3. De huurder of opdrachtgever is verder verplicht een adequate AVB-verzekering met een dekking van minimaal € 2,5 miljoen af te sluiten voor de gehele duur van de Overeenkomst, waarvan de polis op eerste verzoek aan Vanderkamp ter inzage moet worden gedekt.

8. Aansprakelijkheid Vanderkamp

8.1. De aansprakelijkheid van Vanderkamp is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan personen of zaken van de huurder of de opdrachtgever, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vanderkamp.

8.2. Tevens is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de (aansprakelijkheids)verzekering van Vanderkamp wordt uitbetaald.

8.3. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens een verzekering, danwel Vanderkamp geen beroep toekomt op een aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor genoemd, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100.000.

8.4. De aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, waaronder mede wordt verstaan omzet-en winstderving, opzichtschade, vertragingsschade en stilstandschade en schade die het gevolg van door of namens de huurder of opdrachtgever onjuiste, onvolledige of ondeugdelijke verstrekte informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5. De aansprakelijkheid van Vanderkamp is verder beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs voor de huurperiode van het gehuurde waarin de schade is ontstaan.

8.6. Indien Vanderkamp toerekenbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de Opdracht tot het adviseren over (de aanleg van) (pomp)installaties, danwel het, al dan niet samen met de opdrachtgever, ontwerpen en/of aanleggen c.q. laten aanleggen van (pomp)installaties, geldt dat Vanderkamp slechts aansprakelijk is voor vergoeding van schade bestaande uit de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp en de kosten van het herstel van daardoor ontstane Gebreken aan de (pomp)installaties. Hierin zijn nimmer begrepen kosten die gemaakt zouden moeten worden als de Overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd (“sowiesokosten”).

8.7. Vanderkamp is nooit aansprakelijk voor schade die huurder lijdt door een (tijdelijk) gebrekkig functioneren van het gehuurde, welk (tijdelijk) gebrekkig functioneren veroorzaakt is door een (tijdelijk) gebrekkig functioneren van (hulp)apparatuur of (hulp)installaties, die voor het functioneren van het gehuurde onmisbaar zijn, indien deze (hulp)apparatuur of (hulp)installaties van de huurder zelf, danwel door Vanderkamp van derden zijn betrokken. Vanderkamp zal haar vorderingen op deze derden op eerste verzoek aan de opdrachtgever overdragen, zodat de opdrachtgever die zelf kan proberen te incasseren.

8.8. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming door Vanderkamp vervalt indien de huurder of opdrachtgever niet binnen twee (2) weken nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Vanderkamp heeft gereclameerd.

8.9. Elke rechtsvordering van huurder of opdrachtgever jegens Vanderkamp vervalt twaalf (12) maanden nadat die vordering is ontstaan.

9. Verplichtingen huurder en opdrachtgever

9.1. De huurder of opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van Vanderkamp vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

9.2. De huurder of opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Vanderkamp verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren te vervullen.

9.3. De huurder of opdrachtgever vrijwaart Vanderkamp tegen aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de verhuur-, advies-, uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden verricht uit hoofde van de Overeenkomst aan Vanderkamp.

9.4. De huurder of opdrachtgever is gehouden Vanderkamp per ommegaande schriftelijk te waarschuwen ingeval er in enige op de Overeenkomst betrekking hebbende documentatie een omissie is opgetreden, een fout staat, bepaalde (overheids)voorschriften nog niet zijn verwerkt en/of er sprake is van (mogelijke) tegenstrijdigheden in vorenbedoelde documentatie.

10. Vertraging en beëindiging Overeenkomst

10.1. Wordt de vervulling van de Overeenkomst vertraagd of onderbroken zonder dat dit aan Vanderkamp toe te rekenen is dan is opdrachtgever aan Vanderkamp verschuldigd de overeengekomen prijs berekend naar de stand van het werk, bijkomende kosten en alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uitverplichtingen die Vanderkamp reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst

10.2. Indien opdrachtgever de Overeenkomst voor het einde van de overeengekomen looptijd opzegt is de opdrachtgever aan Vanderkamp een direct opeisbare vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de kosten die Vanderkamp reeds heeft moeten maken in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst.

10.3. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Vanderkamp te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het vorige lid begroot op de prijs die Vanderkamp naar verwachting over de gehele loop tijd van Overeenkomst in rekening zou hebben gebracht.

10.4. De opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de schade die Vanderkamp lijdt als gevolg van de onderbreking, de vertraging en/of de beëindiging van de Overeenkomst.

11. Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle (resultaten van) (advies)werkzaamheden verricht door Vanderkamp die onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Vanderkamp enerzijds en de huurder/opdrachtgever anderzijds berusten bij Vanderkamp.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met Vanderkamp en daaruit voortvloeiende verbintenissen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, bevoegd.

B. VERHUUR

13. Totstandkoming en duur huurovereenkomst

13.1. De huurperiode gaat in op de dag van verzending van het gehuurde. Indien het gebruik van het gehuurde na de huurperiode voortduurt, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn verlengd tegen gelijke voorwaarden.

13.2. Indien geen huurperiode is overeengekomen geldt de huur voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst kan dan door de huurder worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één werkdag.

14. Afleveren, ter beschikking stellen en/of installeren, levertijd, risico

14.1. Het gehuurde kan worden afgehaald of wordt op de in de Opdrachtbevestiging genoemde locatie afgeleverd en/of geïnstalleerd. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering via een verharde weg goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het gehuurde.

14.2. Een door Vanderkamp opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover Vanderkamp afhankelijk is van prestaties van huurder of derden, van de termijn waarop de huurder, of die derden die prestaties verrichten.

14.3. Een door Vanderkamp opgegeven leveringstermijn zal door Vanderkamp zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn. Huurder moet Vanderkamp eerst in gebreke stellen indien het gehuurde niet op tijd wordt afgeleverd en Vanderkamp een redelijke tijd gunnen om het gehuurde alsnog af te leveren.

14.4. Het gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico gaat over op de huurder:

(a) Bij levering af bedrijf Vanderkamp; op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;

(b) Bij levering op een andere locatie; op het moment dat het gehuurde op de overeengekomen locatie is afgeladen van het vervoermiddel.

14.5. Indien huurder zelf voor transport van het gehuurde zorg draagt, is het transport voor rekening en risico van huurder. Huurder vrijwaart Vanderkamp voor mogelijke aanspraken van derden die verband houden met het transport.

14.6. De huurder dient ervoor te zorgen dat op het afgesproken afleveradres en tijdstip, een voor het in ontvangst nemen van het gehuurde bevoegde persoon aanwezig is. Deze persoon dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren. Voorzover geen bevoegde persoon aanwezig is heeft Vanderkamp het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte extra kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

15. Verplichtingen van huurder, inspectie, gebruik en verzekering van gehuurde zaken

15.1. Huurder moet het gehuurde voorafgaand aan dan wel bij of tijdens de aflevering controleren op zichtbare gebreken. Indien huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde bij aflevering geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst.

15.2. Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. In het bijzonder zal huurder het gehuurde slechts gebruiken voor het verpompen dan wel transporteren van de overeengekomen zaken. Huurder dient minimaal éénmaal per dag te controleren of het gehuurde naar behoren functioneert en Vanderkamp onverwijld (binnen 24 uur) van storingen in kennis te stellen.

15.3. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen of te (laten) demonteren en/of repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

15.4. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren naar een andere plaats dan de overeengekomen plaats van aflevering.

15.5. Indien derden enig recht op het gehuurde willen vestigen of doen gelden of indien sprake is van schade aan het gehuurde, dan wel omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, is huurder verplicht Vanderkamp onverwijld (binnen 24 uur) op de hoogte te stellen.

15.6. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde gedurende de huurperiode is huurder verplicht Vanderkamp hiervan onverwijld (binnen 24 uur) op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht Vanderkamp volledig schadeloos te stellen. In geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het gehuurde dient huurder aan Vanderkamp de Dagwaarde van het gehuurde te betalen.

15.7. Huurder is zelf aansprakelijk voor alle directe schade en indirecte schade (zoals gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) ontstaan door een Gebrek aan het gehuurde, gebrekkig functioneren van het gehuurde en voor alle schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode. Vanderkamp heeft geen verzekering gesloten tegen de schade zoals hiervoor vermeld , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Huurder dient desgewenst zelf een verzekering af te sluiten die deze risico’s dekt.

15.8. Indien het gehuurde tijdelijk niet of gebrekkig functioneert door een Gebrek aan het gehuurde, veroorzaakt door onjuist gebruik door de huurder, is huurder aansprakelijk voor alle schade die hiervan het gevolg is en blijft de huurder de huurprijs verschuldigd gedurende de duur van de reparatie.

16. Onderhoud en reparaties

16.1. De kosten van het energiegebruik van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.

16.2. Indien het gehuurde niet (goed) functioneert, is huurder verplicht dat onverwijld (binnen 24 uur) aan Vanderkamp te melden. Vanderkamp zal het Gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk proberen te herstellen. Vanderkamp is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door en na een te late melding van een Gebrek aan het gehuurde.

16.3. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging van het gehuurde als gevolg van materiaal- of constructiefouten, of als gevolg van normale slijtage of corrosie komen voor rekening van Vanderkamp. Bij reparaties buiten Nederland komen de reis- en transportkosten voor rekening van de huurder. De huurder heeft slechts dan recht op vermindering van de huurprijs indien Vanderkamp haar onderhouds-, reparatie- of vervangingsverplichting niet goed of snel genoeg nakomt.

16.4. Vanderkamp heeft bij Gebreken aan het gehuurde het recht het gehuurde gedurende de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardige zaak, zonder dat dit huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan volledige medewerking te verlenen.

17. Tussentijdse beëindiging

Indien Vanderkamp de huurovereenkomst heeft beëindigd op grond van een verzuim van de huurder geval heeft zij het recht het gehuurde bij de huurder terug te halen, mits hiervan minstens 24 uur vooraf mededeling wordt gedaan aan huurder. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Vanderkamp de noodzakelijke medewerking te verlenen. Vanderkamp is in zo’n geval niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder in verband met het terughalen van het gehuurde wordt geleden. De met het terughalen samenhangende kosten zijn voor rekening van de huurder.

18. Einde huurovereenkomst

18.1. De huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat als bij aanvang van de huurovereenkomst aan Vanderkamp ter beschikking te stellen, behoudens normale slijtage. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde bij Vanderkamp is afgeleverd.

18.2. Huurder is een vergoeding gelijk aan de huurprijs verschuldigd over de periode tussen het einde van de huurovereenkomst en de datum waarop het gehuurde bij Vanderkamp in Zwolle is afgeleverd, tenzij het aan Vanderkamp is toe te rekenen dat het gehuurde niet tijdig kon worden afgeleverd.

18.3. De huurder is aansprakelijk voor alle door Vanderkamp gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde beschadigd aan Vanderkamp wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Vanderkamp tot vergoeding van de overige schade, zoals huurderving.

18.4. Indien is overeengekomen dat Vanderkamp het gehuurde op de overeengekomen locatie afhaalt dient de huurder er voor te zorgen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan Vanderkamp af te leveren. Deze persoon dient zich te kunnen legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele kosten (waaronder huurderving en transportkosten) voor rekening van de huurder.

C. ADVIESWERKZAAMHEDEN

19. Opdracht

19.1. In de Opdracht wordt zoveel als mogelijk schriftelijk aangegeven:

• een duidelijke aanduiding van het project, alsmede van de aard en de omvang van de

werkzaamheden die aan Vanderkamp zijn opgedragen;

• het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de Opdracht moet worden voltooid;

• de betalingsregeling;

• of en zo ja, welke werkzaamheden aan Vanderkamp worden opgedragen met betrekking

tot wettelijke plichten die op de opdrachtgever rusten;

• op welke wijze de kwaliteitszorg zal worden geregeld;

• de wijze waarop en zo nodig de frequentie waarmee partijen overleg voeren.

19.2. De Opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De daarin opgenomen termijnen zijn geen fatale termijnen, zodat opdrachtgever Vanderkamp eerst schriftelijk in gebreke moet stellen en haar een redelijke termijn moet geven om alsnog na te komen.

D. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

20. Verplichtingen opdrachtgever bij onderhoudswerkzaamheden

20.1. De opdrachtgever zorg ervoor dat Vanderkamp tijdig kan beschikken over:

(a) alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;

(b) het terrein of het water waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

(c) benodigde tekeningen en/of andere gegevens.

20.2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

20.3. Indien materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken vertonen is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

20.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:

(a) van door hem voorgeschreven materialen of hulpmiddelen;

(b) van materialen of hulpmiddelen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken.

20.5. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan de werkzaamheden stellen dan in de Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van de werkzaamheden die nodig zijn om aan die eisen te voldoen worden verrekend als meerwerk.

21. Samenwerking met anderen

21.1. Indien de Overeenkomst met zich brengt dat Vanderkamp haar werkzaamheden moet afstemmen op die van andere door de opdrachtgever ingeschakelde adviesbureaus en derden, zal de opdrachtgever vaststellen wie met de coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing van de opdrachtgever is Vanderkamp niet verantwoordelijk voor de coördinatie.

21.2. De in lid 1 bedoelde coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met de opdrachtgever en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt en dat hij, ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden, onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

21.3. De opdrachtgever is jegens Vanderkamp aansprakelijk voor extra kosten en of schade die Vanderkamp lijdt indien de met de coördinatie belaste partij daarin tekortschiet

22. Aanspraken opdrachtgever

22.1. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Vanderkamp binnen redelijke termijn de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

22.2. Als Vanderkamp kiest voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie moet opdrachtgever Vanderkamp hiertoe de gelegenheid bieden.

22.3. Bij de uitvoering van de werkzaamheden van Vanderkamp komen voor rekening van opdrachtgever:

(a) alle transport- of verzendkosten;

(b) kosten voor demontage en montage;

(c) reis- en verblijfkosten en reisuren.

22.4. Van de Kamp is niet aansprakelijk voor gebreken (aan de te onderhouden zaken) die het gevolg zijn van:

(a) normale slijtage;

(b) onoordeelkundig gebruik;

(c) door opdrachtgever niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

(d) (onjuiste) installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

(e) gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

(f) gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

23. Meer - en minderwerk

23.1. Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:

(a) ingeval van wijzigingen van de Opdracht;

(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van eventuele stelposten;

(c) ingeval van afwijkingen van eventuele geschatte hoeveelheden;

(d) ingeval van afwijkingen van eventuele verrekenbare hoeveelheden;

(e) in de gevallen waarin verrekening als meer- en minder werk in de Overeenkomst is voorgeschreven.

23.2. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer- en minder werk niets is overeengekomen, heeft Vanderkamp het recht meer-en minderwerk onmiddellijk na het ontstaan ervan in rekening te brengen.

24. Kostenverhogende omstandigheden

24.1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Vanderkamp niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk c.q. de werkzaamheden aanzienlijk verhogen.

24.2. Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft Vanderkamp aanspraak op bijbetaling van een bedrag gelijk aan de kostenverhoging

24.3. Indien Vanderkamp van oordeel is dat zich kostenverhogende omstandigheden (zullen) voordoen dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het niet tijdig melden van een kostenverhogende omstandigheid laat de aanspraak op bijbetaling echter onverlet.