Doorgaan naar content
Vanderkamp
Projectfoto Vanderkamp Pompen.

Privacyverklaring

1. Introductie en werkingssfeer

Dit is de Privacyverklaring van Vanderkamp Group B.V. en de aan haar gelieerde organisaties (hierna: Vanderkamp). Vanderkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanderkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Enkel persoonsgegevens verwerken indien daarvoor een grondslag bestaat.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen, en deze respecteren.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met Vanderkamp met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

 • Dienstverleningsklanten & dienstverleningspartners;

 • Sollicitanten;

 • Bezoekers;

 • Bezoekers van de website;

 • Overige relaties.

Als Vanderkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

2. Deze persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken

Hieronder lichten we toe welke persoonsgegevens Vanderkamp van u kan verwerken.

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;

 • Geslacht;

 • Nationaliteit;

 • Geslachtgegevens en geboortedatum;

 • Gegevens na een telefoongesprek met u;

 • Gegevens uit een e-mail van u;

 • (Zakelijk) Adres;

 • (Zakelijk) Woonplaats;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • (Zakelijk) Bankgegevens;

 • Sollicitatiebrief en/of curriculum vitae;

 • Gegevens over uw arbeidsverleden, zoals referenties;

 • Gegevens over de door u gevolgde opleiding(en);

 • Uw IP-adres;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Gegevens over uw internetbrowser en apparaat-type;

 • Uw locatiegegevens;

 • Camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);

 • Gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw identiteit na te gaan;

 • Om onze diensten te kunnen leveren;

 • Om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;

 • Om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, en onze diensten;

 • Voor interne kwaliteitsdoeleinden;

 • Voor werving en selectie;

 • Om contact met u te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;

 • Om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;

 • Ten behoeve van informatieverstrekking en uitnodigingen;

 • Ten behoeve van marketing, evaluatie en online dienstverlening;

 • Om onze website te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

4. Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. We gebruiken de

volgende gronden:

 • U heeft hiervoor aan Vanderkamp toestemming gegeven;

 • Het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;

 • Het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang op privacy zwaarder weegt.

Vanderkamp kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • Het belang van Vanderkamp om het arbeidsverleden van sollicitanten te kennen;

 • Het beschermen van uw veiligheid, van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Vanderkamp;

 • Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

 • Het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;

 • De diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;

 • Onze diensten te leveren en te verbeteren.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ICT/internetomgeving;

 • Het verzorgen van de (financiële- en salaris)administratie;

 • Het verzorgen van ARBO/Verzuimadministratie en –begeleiding.

Indien wij andere partijen inschakelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens (verwerkers), zullen wij daarmee uiteraard de nodige afspraken maken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere dan de hierboven genoemde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden voor andere dan de hierboven genoemde doelstellingen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Vanderkamp blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vanderkamp sluit dan ook overeenkomsten met derden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd. Vanderkamp kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw persoonsgegevens delen met een derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Vanderkamp bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Vanderkamp bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. In aanvulling hierop hanteert Vanderkamp de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de periode dat u een overeenkomst met Vanderkamp heeft, daarna maximaal 7 jaar in het dossier en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

 • Indien u de functie niet heeft gekregen bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wij bewaren uw gegevens enkel voor een langere periode, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer u bij Vanderkamp in dienst treedt.

 • De camerabeelden van de beveiligingscamera’s bewaart Vanderkamp maximaal 4 weken, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.

8. Beveiliging

Vanderkamp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vanderkamp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • Vanderkamp hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Vanderkamp pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kasten met bijbehorend sleutelbeleid;

 • Vanderkamp maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Vanderkamp test en evalueert regelmatig haar maatregelen;

 • De werknemers van Vanderkamp zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. In sommige gevallen kunt u ook een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken. U kunt uw toestemming intrekken en uw overige rechten uitoefenen door daarover contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure te starten. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11. Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Vanderkamp Group B.V.

Dhr. H. Werkman

Hoekerweg 1

8042PH Zwolle

E-Mail: h.werkman@vdkamp.eu

12. Wijzigingen en toepasselijk recht

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Vanderkamp en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.